هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۴۱۰
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۱۰,۸۷۰
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۸۱
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۴۰۳,۱۴۹,۷۴۳,۹۳۳
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۹
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹