هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۲۱۸
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۹,۶۳۷
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۶۳
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۳۹۶,۶۹۸,۶۶۴,۲۹۴
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۵
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹